Nhãn in Casio

 • PT-6WE / Nhãn Casio 6mm màu trắng

  Nhãn in  PT-6WE  / Khổ rộng nhãn 6mm

  • Black on White – Chữ đen , nền trắng

  • Chiều dài chuẩn 8met

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  : KL60 / KL120 / KL130 / KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , Họ tên nhân viên, bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • MZ-12WE / Nhãn Casio 12mm màu trắng

  Nhãn in MZ-12WE  / Khổ rộng nhãn 12mm x 8m

  • Black on White – Chữ đen , nền trắng

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  : KL-60 / KL-120 / KL-130 /  KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn, bảng tên  nhân viên, hồ sơ bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • MZ-9WE / Nhãn Casio 9mm màu trắng

  Nhãn in MZ-9WE  / Khổ rộng nhãn 9mm x 8m

  • Black on White – Chữ đen , nền trắng

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  : KL-60 / KL-120 / KL-130 / KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , bảng tên nhân viên, hồ sơ bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • MZ-18WE / Nhãn Casio 18mm màu trắng

  Nhãn in MZ-18WE  / Khổ rộng nhãn 18mm

  • Black on White – Chữ đen , nền trắng

  • Chiều dài chuẩn 8met

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  :  KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , Họ tên nhân viên, bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • PT-24WE / Nhãn Casio 24mm màu trắng

  Nhãn in  PT-24WE  / Khổ rộng nhãn 24mm

  • Black on White – Chữ đen , nền trắng

  • Chiều dài chuẩn 8met

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  :  KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , Họ tên nhân viên, bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • PT-6YW / Nhãn Casio 6mm màu vàng

  Nhãn in  PT-6YW / Khổ rộng nhãn 6mm

  • Black on Yellow  – Chữ đen , nền vàng

  • Chiều dài chuẩn 8met

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  :  KL-60 /KL-120 / KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , Họ tên nhân viên, bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • MZ-9YW / Nhãn Casio 9mm màu vàng

  Nhãn in MZ-9YW / Khổ rộng nhãn 9mm x  8m

  • Black on Yellow  – Chữ đen , nền vàng

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  :  KL-60 /KL-120 / KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn, bảng tên nhân viên, hồ sơ bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • MZ-12YW / Nhãn Casio 12mm màu vàng

  Nhãn in MZ-12YW / Khổ rộng nhãn 12mm x 8m 

  • Black on Yellow  – Chữ đen , nền vàng

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  :  KL-60 /KL-120 / KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn, bảng tên nhân viên, hồ sơ bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • MZ-18YW / Nhãn Casio 18mm màu vàng

  Nhãn in  MZ-18YW / Khổ rộng nhãn 18mm

  • Black on Yellow  – Chữ đen , nền vàng

  • Chiều dài chuẩn 8met

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  :  KL-60 /KL-120 / KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , Họ tên nhân viên, bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • PT-24YW / Nhãn Casio 24mm màu vàng

  Nhãn in  PT-24YW / Khổ rộng nhãn 24mm

  • Black on Yellow  – Chữ đen , nền vàng

  • Chiều dài chuẩn 8met

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  :  KL-60 /KL-120 / KL-820 / KL-7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , Họ tên nhân viên, bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

  Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng…

 • PT-18RD / Nhãn Casio 18mm màu đỏ

  Nhãn in  PT-18RD  / Khổ rộng nhãn 18mm

  • Black on Red  – Chữ đen , nền đỏ

  • Chiều dài chuẩn 8met

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  : KL120 / KL130 /  KL820 / KL7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , họ tên nhân viên, bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

 • PT-24RD / Nhãn Casio 24mm màu đỏ

  Nhãn in  PT-24RD  / Khổ rộng nhãn 24mm

  • Black on Red  – Chữ đen , nền đỏ

  • Chiều dài chuẩn 8met

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Casio Label IT  : KL820 / KL7400 / KL-G2……

  Dùng để in nhãn , họ tên nhân viên, bệnh nhân , nhãn dán cho ngành IT / M&E … dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh…

Menu