DC-2525750 / Nhãn máy Dymo 25mm x 25mm x 750 nhãn

In stock

Dymo LabelWriter S0929120 Square Multipurpose Labels

 

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                   25mm x 25mm x 750 labels/roll 

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .

  • Nhãn tương thích cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter

Danh mục:

Dymo LabelWriter S0929120 Square Multipurpose Labels

  • Kích thước nhãn cắt sẵn – Decal LW :

                   25mm x 25mm x 750 labels/roll 

  • Hàng nhập khẩu nguyên hộp .

  • Sử dụng cho các loại máy in nhãn Dymo LabelWriter 310, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 4XL, Seiko SLP Pro, SLP 200, 220, 240, 420, 430, 440, 450 …


Menu

Dc 2525750 Nhan May Dymo 25mm X 25mm X 750 Nhan Yblnd

DC-2525750 / Nhãn máy Dymo 25mm x 25mm x 750 nhãn